ACHARYA YOGA

ACHARYA YOGA

Marichi Munivar Athanam(Maricha Asanam)

Padutha Nilai Veera Athanam(Subtha Vajrasanam)

Gobura Athanathil Athana Muthirai (Yoga Mudra In Gobura Asanam)

Patha Thamarai Athanam (Pathapadma Asanam)

Pathi Machendrar Athanam(Artha Machendra Asanam)

Thamarai Athanathil Athana Muthirai(Yoga Mudra In Padmasanam)

Thalai Keel Eyakkam(Vibarithakarani)

Udal Meal Nokia Thamarai Athanam(Sarvanga Urthuva Padma Asanam)

Mulu Udal Kuthirai Muthirai Athanam (Sarvanga Aswini Muthra Asanam)

Er Kalapai Athanam(Hala Asanam)

Chakra Athanam(Chakrasanam)

Thamarai Nilai Meen Athanam (Machasanam With Padmasanam)

Pasu Muga Athanam (Komuka Asanam)

Tharasu Athanam (Tholangu Asanam)

Amaithi Athanam (Yoganitra / Shanti Asanam)