ABOUT US

GOLDEN ASANAS

Naga Athanam (Pujangasanam)

Muyal Athanam (Muyalasanam)

Ottaga Athanam (Usartasanam)

Vill Athanam (Dhanurasanam)

Paathi Thalai Athanam (Artha Sirasasanam)

Pathi Vettukili Athanam (Artha Salabasanam)

Vannathuputchi Athanam (Kuthapatha Asanam)

Veera Athanam (Vajrasanam)

Poorana Thamarai Athanam (Sidha Padmasanam)

Mulanthal Thalai Athanam (Janusirasasanam)

Thamarai Athanam (Padmasanam)

Eka Patha Athanam (Nindra Patha Asanam)

Poar Veerar Athanam (Veerapathra Asanam - First Stage)

Narkali Athanam (Utkat Asanam) (First Stage)

Mukkona Athanam (Thirikona Asanam) (First Stage)

Chandra Pirai Athanam (Pirai Asanam)

Meen Athanam (Machaasanam)

Theevira Neetchi Patha Athanam (Uthanapatha Asanam)

Katru Veliyedum Athanam (Bhavana Mukthasanam)

Mulu Udal Athanam (Sarvanga Asanam)

Amaithi Athanam (Yoganitra / Shanti Asanam)